مقاله اصول پانزده گانه تمدن سازی

Featured
1,145
توسط مدیر سایت, 2 سال پیش
0 0

?یادداشت: اصول پانزده گانه تمدن سازی
?نویسنده: عبدالله جوادی آملی
?منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان 1394 شماره 1
?حضرت آیت الله جوادی آملی در این یاداشت پانزده اصل برای تمدن سازی بیان می کند؛ ?1-تدین جامعه انسانی ?2-حق مداری ?3- حق محوری درتدبیر نظام اجتماعی با سه عنصر مهم جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی ?4- حق مدار بودن سه عنصر قانون، هیئت حاکم (مجریان و داوران) و مردم ?5- استقلال اقتصادی همانند استقلال فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، از عناصر محوری تمدنی است. .......